فانوس دریایی

این کتاب جذاب مجموع متن های ادبی کوتاهی است که مقانلو طی یک سال پیرامون روزمره گی های مختلف زندگی نوشته است, موضوعاتی عادی اما مهم که شاید از فرط نزدیک بودن فراموششان کرده ایم, چه بخار چای و لذت هدیه بادش, چه حیوانات خیابانی, و چه دستخط های عاشقانه و پیاده روی های طولانی. هر یک از این 37 گزین گویه با یک عکس همراه شده اند که 5 عکاس معروف ایرانی برای این کتاب هدیه کرده اند. آخرین متن کتاب نیز بازی جالبی برای همراهی بیشتر مخاطب دارد که جایزه ای ادبی نیز در پی خواهد داشت.