Michelangelo Bounarroti

زندگینامه پرفراز و نشیب این مهمترین مجسمه ساز و نقاش ایتالیائی دوران رنسانس. میکل آنژ اثر به اثر رشد کرد اما هرگز از سوی جامعه قدری را که باید, ندید. خواننده این کتاب مصور با اتفاقات پر رمز و راز ایتالیای آن دوران و نقش کلیسای کاتولیک در حمایت یا ممنوعیت اثار هنری به خوبی آَشنا میشود.