پدر علم نقشه‌کشی نوین

مرکاتور نخستین کسی است که جهان را مسطح کرد! تا قبل از اطلس جغرافیائی او, همه مردم تنها از طریق کره های جغرافیائی سفر و راهشان را در دریا باز میکردن, و خیلی وقتها هم خطا میرفتند! خواننده این کتاب مصور اطلاعات شیرین و دقیقی درمورد هلند و اروپای قرن شانزدهم, وضعیت سفر در آن دوران, و ماجراهای علمی خواهد یافت.