نمایش مستندهای برگزیده ی ایرانی در دانشگاه لوند، سوئد، 2017

رونمایی از مجموعه داستان «یک رویای شرقی» در نمایشگاه فرانکفورت