داور مسابقه‌ی موضوع آزاد: نخستین مسابقه‌ی نویسندگی در وب